Algemene voorwaarden:

Academie voor Edelsmeden VOF (verder Academie genoemd) is aangesloten bij  de Federatie, de BOK, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaarsen we staan in het register van het CRKBO. De Algemene Voorwaarden bepalen onder andere dat de aangeboden producten en diensten duidelijk en natuurgetrouw worden beschreven. Voor dat een overeenkomst tot stand komt moet het voor de klant/cursist duidelijk zijn wat de rechten en plichten zijn. Dit betreft de zichttermijn (art.5), de prijs (art.7), en de wijze van betaling (art.13).


Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit
Artikel 3 Algemene voorwaarden
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 Zichttermijn
Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 7 De prijs
Artikel 8 Conformiteit
Artikel 9 Garantie
Artikel 10 De bestelling
Artikel 11 De uitvoering van de bestelling
Artikel 12 Levering
Artikel 13 Betaling
Artikel 14 Geschillen
Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

Artikel 1 - Definities


Overeenkomst: Elke overeenkomst aangaande verkoop en levering van diensten in het atelier.
Communicatie op afstand: Een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
Bedrijf: Het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop en levering van diensten genaamd Academie voor Edelsmeden VOF verder genoemd als Academie.
Klant: Een klant is een afnemer van goederen, producten of diensten van Ben van Helden, Tobias van Helden en de Academie.
Aanbod: Elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden.

Prijs: De prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
Zichttermijn: De termijn van 14 dagen waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Geschillencommissie: De Geschillencommissie van de Academie vof.
Werkdagen: Dinsdag tot en met vrijdag.
Openingstijden: alleen op afspraak.

Artikel 2 - Identiteit


Academie voor Edelsmeden vof,
Jacob Catslaan 13,
3705 BN Zeist
Telefoon: 030-2314895
www.academievooredelsmeden.nl
info@academievooredelsmeden.nl
KvK.87430134
BTW nummer:
NL864291991B01

Artikel 3 - Algemene voorwaarden


1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, is de tekst van de van de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement online ter beschikking via de contactpagina.
2. De algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Academie en klant.
3. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 4 - Het aanbod


1. De aangeboden goederen en diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven. Zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst en overige condities.
3. Het is voor de klant niet mogelijk om in termijnen te betalen. Zie daarvoor ook het huishoudelijk reglement.

Artikel 5 - Zichttermijn en uitzonderingen


De Algemene Voorwaarden van de Academie kent met betrekking tot de zichttermijn voor klanten uitzonderingen naar de aard van de goederen of dienstverlening.
Zo geldt de wettelijk erkende zichttermijn van veertien werkdagen niet voor maatwerkproducten, opdrachten, opleidingen, introductielessen en daar aan gerelateerde diensten. Ook producten die op verzoek bewerkt worden zijn uitgesloten.
Wanneer de klant gebruik kan maken van het recht een product terug te nemen, wordt het reeds betaalde bedrag binnen een redelijke termijn terugbetaald.

1. Aangeboden producten uit de collectie zullen een zichttermijn van zeven dagen inhouden, ingaande de dag van ontvangst door of namens de klant, tenzij het een uitzondering betreft. Sieraden mogen in die termijn niet gedragen worden of slijtplekken en beschadigingen vertonen.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds de ontvangen goederen in originele nieuw staat te retourneren.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst


1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de klant inroepen van de zichttermijn van veertien dagen als ontbindende voorwaarde.
3. Het staat de Academie vrij om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, verkoop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
4. Indien de klant een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk terugbetaling plaats vinden.
5. Academie treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
6. Academie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt, inschrijft of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst. Academie is gerechtigd gemotiveerd een bestelling, inschrijving of aanvraag te weigeren of aan de levering of dienst bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal Academie de in artikel 4 genoemde informatie aan de klant ter beschikking stellen.
8. Academie zal tevens bij de uitvoering van de overeenkomst aan de klant de volgende informatie verstrekken:
a) schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingrecht gebruik kan maken;
b) het adres van de vestiging van Academie waar de klant met klachten terecht kan;
c) de informatie over bestaande opleidingen en de service na aankoop met commerciële garanties.

Artikel 7 - De prijs


1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige zin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich mee brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld op de internetsite.
2. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen kunnen plaats vinden tussen het einde van het lesseizoen en de start van het nieuwe lesseizoen. Meestal is dat in juli of augustus.


Artikel 8 - Conformiteit


Academie staat er voor in dat de goederen en diensten voldoen aan de vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Niet in strijd zijn met, op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst, bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 - Garantie


Een door Academie als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de klant jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 10 - De bestelling


1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Academie en de klant anders is overeengekomen.
2. In geval van een kennelijke vergissing zal de klant Academie hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de klant de goederen en bescheiden ter beschikking van Academie houden. De klant zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 11 - De uitvoering van de bestelling


1. Academie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres van Academie, tenzij anders is overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Academie geaccepteerde bestellingen per omgaande doch uiterlijk binnen dertig werkdagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in het geval dat Academie zich hier niet aan houdt het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Academie zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel of dienst beschikbaar te stellen. Ten laatste zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde goederen berust tot het moment van aflevering bij Academie, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Levering


1. De door Academie opgegeven levertijd van dertig werkdagen zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2. De levering van de producten en diensten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn of de diensten geleverd worden.

Artikel 13 - Betaling


1. De verschuldigde bedragen voor goederen en/of diensten dienen op het moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan op de in het huishoudelijk reglement genoemde voorwaarden.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Academie te melden.
3. In geval van het uitblijven van betaling of wanbetaling heeft Academie, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen.
4. Voor sommige aktiviteiten of goederen kan een afgesproken reservering vooraf worden betaald zijnde 50% van het totaalbedrag.
5. Inschrijven voor een introductieles kan via de site. Je ontvangt een automatisch antwoord. Wij sturen daarna een betaalverzoek. Als je binnen zeven dagen betaald hebt wordt je definitief ingeschreven en ontvang je een paar dagen voor aanvang nog een bericht. Afzeggen kan tot 14 dagen voor aanvang dan storten we het lesgeld terug. Zeg je af binnen 7 dagen voor de lesdag dan storten we de helft terug. Zeg je af binnen 24 uur voor aanvang of kom je niet dan retourneren we geen lesgeld.


Artikel 14 - Geschillen en vertrouwelijkheid


1. Op overeenkomsten tussen Academie en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de klant en over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Academie te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als door het bedrijf worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de Academie.
3. Een geschil kan alleen door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen een redelijke tijd aan de Academie heeft voorgelegd via de beschikbare klachtenprocedure en met het juiste formulier. Te vinden op de internetsite.
4. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Academie is ingediend, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Academie aan deze keuze gebonden.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden op basis van een bindend advies.
7. 
Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Artikel 15 - Wijziging van de voorwaarden


Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal gelden.
 
 

De Academie voor Edelsmeden vof in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: de Federatie Goud en Zilver, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2024. Alle rechten voorbehouden.