Onder copyright verstaan we het publiceren van tekst, afbeeldingen en video’s van werkstukken op internet of andere uitgaven op papier.

Wat kan wel en wat kan niet
onder het copyright van de Academie voor Edelsmeden? Je zult de docenten komende tijd veel horen over copyright; met als doel jou te leren intellectuele eigendommen van vakgenoten te respecteren. Dit is in de huidige tijd een grote kwestie in het edelsmedenvak specifiek en in de wereld van de beeldende en toegepaste kunst in het algemeen. Zo ook alle werkstukken en afgeleiden daarvan. Deze vallen onder het copyright van de Academie voor Edelsmeden VOF.

Foto’s of beschrijvingen daarvan mogen niet gepubliceerd
worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Academie voor Edelsmeden VOF. Indien toestemming verleend wordt moet OP de foto, goed leesbaar, in contrasterede kleur de volgende tekst zijn aangebracht:

Copyright Academie voor Edelsmeden VOF

De tekst dient dus óp de foto te zijn aangebracht, dus niet buiten het fotovlak en het moet duidelijk leesbaar zijn. Bij het niet nakomen van deze afspraken, ook na de opleiding, zal er via de stichting Pictoright een naheffing volgen.

Werkstukken, sieraden en vrij werk die niet op de Academie
voor Edelsmeden zijn gemaakt, maar wel beoordeeld en gezien zijn door de docenten, vallen ook onder het copyright. Indien de toestemming voor publicatie wordt gegeven moet op de foto/video duidelijk leesbaar de tekst zijn:

M.m.v. de Academie voor Edelsmeden  VOF

De rechten op alle ontwerpen en sieraden, in de ruimste zin van het woord, gemaakt in het atelier en onder begeleiding van de docenten, berusten bij de docenten.

Het is niet toegestaan
om foto’s van werkstukken of afgeleiden daarvan uit het lesprogramma te publiceren. Ook niet op internet. Ook de tekst - of delen hiervan - van het lesprogramma mogen niet op internet of op een andere manier gepubliceerd worden. Op de inhoud van het lesprogramma en het reglement berust copyright. Verspreiden, kopiëren en gebruik op een andere cursus of opleiding zijn verboden.

De ontwerpen van Ben
van Helden en Tobias van Helden zijn beschermd door de stichting “Pictoright” te Amsterdam en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Niets mag openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de docenten.

De lesboeken blijven eigendom van de Academie voor
Edelsmeden en worden aan jou gegeven in bruikleen. Verkoop en gebruik in andere lessituaties is verboden. Als je het niet meer gebruikt wordt teruggave zeer op prijs gesteld. Bij voortijdige beëindiging van de beroepsopleiding moet het weer ingeleverd worden.

Ook op Instagram dient
@academie_voor_edelsmeden getagt te worden in foto’s en in reels duidelijk de naam in beeld te zien zijn.

De disclaimer staat op
disclaimer. Meedoen aan de opleidingen betekend dat je accoord gaat met het bovenstaande.
 
De Academie voor Edelsmeden in Zeist is een particuliere opleiding en is ingeschreven in het register van de CRKBO. Wij zijn aangesloten bij: de Federatie Goud en Zilver, BBK en de BOK. Copyright © 1996-2023. Alle rechten voorbehouden.